top of page

De executeur

Bij een overlijden krijg je vaak te maken met een executeur. Of misschien krijg jij die taak wel in de schoenen geschoven. In “De week na de cake” hebben we het uitgebreid over deze belangrijke taak. Wat doet een executeur precies en waarom is juist die rol zo belangrijk? We leggen het je graag uit! De taak van de executeur testamentair De executeur testamentair is in het testament van de overleden persoon (erflater) benoemd. De taak van de executeur is het uitvoeren van de erfenis van de overleden persoon. Vaak is de executeur familie van de erflater, maar het kan ook een vriend of kennis, de accountant of een notaris zijn. Zo is ook Erfzaken voor een aantal van haar relaties de executeur. De taak van de executeur is het opstellen van de boedelbeschrijving. Dat is een overzicht waaruit blijkt welke bezittingen en schulden tot de erfenis behoorden op de datum van overlijden van de erflater. Ook behoort het tot de taak van de executeur om de schulden (waaronder de kosten van de uitvaart en de erfbelasting) te voldoen.

De verantwoordelijkheid van de executeur De verantwoordelijkheid die een executeur krijgt is groot. De bezittingen en schulden moeten worden geïnventariseerd en de erfenis moet op een juiste wijze worden beheerd. Vaak hebben erfgenamen tegenstrijdige belangen. De samenwerking met erfgenamen is wel heel belangrijk om de afwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Vaak wordt Erfzaken als specialist nalatenschapsafwikkeling gevraagd de executeur te ondersteunen. Voor de executeur is van belang dat de kosten van professionele deskundigen uit de erfenis kunnen worden betaald. Het is niet verplicht om de taak van executeur te aanvaarden. Maar als je dat wel doet dan moet dit via een verklaring van executele bij de notaris worden vastgelegd. Je hebt dan het bewijs dat jij executeur bent.

De bevoegdheden en verplichtingen van de executeur De bevoegdheden van de executeur zijn afhankelijk van hetgeen daarover in het testament is bepaald. Zo kan de uitvaartexecuteur uitsluitend de begrafenis regelen. De beheerexecuteur is belast met het beheren van de erfenis maar verdeelt de nalatenschap niet. Na het afleggen van rekening en verantwoording draagt hij de erfenis over aan de erfgenamen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag de nalatenschap vaak wel verdelen en heeft dan ook de bevoegdheid bezittingen te verkopen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft meer bevoegdheden dan de beheerexecuteur.

De kosten van de executeur De gemaakte noodzakelijke kosten door de executeur mogen in principe ten laste van de erfenis worden gebracht. De executeur heeft volgens de wet recht op een beloning van 1% van het vermogen dat tot de erfenis behoort. In het testament wordt hier vaak van afgeweken. Professionele ondersteuning vindt meestal plaats tegen marktconforme tarieven. Het is belangrijk om bij het opstellen van een testament goed stil te staan of professionele ondersteuning gewenst is, en zo ja, of die kosten dan ten laste van de erfenis mogen worden gebracht. Voorkomen moet worden dat de erfgenamen hier onderling verschil van mening over krijgen. Overigens kunnen de erfgenamen een executeur door de rechter laten ontslaan wanneer deze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet en/of de verhouding met de erfgenamen is verstoord.

De rekening en verantwoording door de executeur De executeur is klaar met de afwikkeling van de erfenis wanneer de erfgenamen akkoord gaan met de door de executeur opgestelde rekening en verantwoording.

Vragen Als je vragen hebt over de rol van de executeur of over de wijze waarop en onder welke voorwaarden Erfzaken jou als executeur kan helpen, neem dan contact met ons op via info@erfzaken.nl of bel ons op 055-302 02 02.

Pas op als executeur In een recente uitspraak door de rechtbank liep het voor de executeur niet zo heel goed af. Voor de ins en outs verwijzen wij je graag naar de blog “De executeur is de Sjaak” die Erfmeester Hans Bosch hierover schreef. https://www.erfzaken.nl/de-executeur-is-de-sjaak/

bottom of page